офіційний web-сайт КНП "Новосанжарська ЦЛ" Полтавської області

Програма фінансової підтримки

РАЙОННА ПРОГРАМА

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«НОВОСАНЖАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

НА 2019 РІК

ЗМІСТ

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
  2. Мета Програми
  3. Напрями та завдання Програми
  4. Очікувані результати
  5. Обсяги та джерела фінансування Програми
  6. Координація та контроль за виконанням Програми

 ПАСПОРТ

районної Програми фінансової підтримки

Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарська центральна районна лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області» на 2019 рік

 

1. Ініціатор розроблення Програми: Новосанжарська районна державна адміністрація
2. Розробник Програми Новосанжарська районна державна адміністрація
3. Співрозробники Програми Комунальне некомерційне підприємство «Новосанжарська центральна районна лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області»
4. Відповідальний виконавець Програми Новосанжарська районна державна адміністрація, Комунальне некомерційне підприємство «Новосанжарська центральна районна лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області»
5. Учасники Програми Новосанжарська районна рада, об’єднані територіальні громади та сільські ради
6. Термін реалізації Програми

2019 рік

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

7320,5

7.1. Коштів районного бюджету

585,8

7.2. Коштів бюджетів об’єднаних територіальних громад

6734,7

 

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комунальне некомерційне підприємство «Новосанжарська центральна районна лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області» (далі — КНП «Новосанжарська  ЦРЛ») створене за рішенням двадцять шостої сесії Новосанжарської районної ради сьомого скликання від 02 серпня 2018 року «Про реорганізацію комунальної установи Новосанжарська центральна районна лікарня шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство «Новосанжарська центральна районна лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області».

Підприємство  є  самостійним  господарюючим  суб’єктом  із  статусом комунального  некомерційного  підприємства,  здійснює  господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку та спрямована на досягнення,  збереження,  зміцнення  здоров’я  населення.    Підприємство  має самостійний баланс, здійснює фінансові операції  через розрахунковий  рахунок  в Новосанжарському  управлінні державної казначейської служби України  в  Полтавській області та розрахункові рахунки в установах банків.

Доступність,  якість,  сучасність,  функціональність,  ефективність,  ресурсна забезпеченість  та  своєчасність  медичної  допомоги  є  основою  для  забезпечення високого  рівня  здоров’я  та  покращення  якості  життя  населення.   Значною складовою  у забезпеченні  висококваліфікованої медичної допомоги населенню є амбулаторна  та  стаціонарна  допомога.   Зростання  захворюваності  і  смертності серед  дорослого  населення  від  туберкульозу,  онкології,  серцево -судинних захворювань,  бронхолегеневої  патології,  цирозу  печінки,  ускладнень  виразкової хвороби  шлунка,  збільшення  післяопераційних  ускладнень  потребує  пошуку нових  ресурсів,  використання  високих  технологій,  удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладу.

Актуальність  програми  комунального  некомерційного  підприємства КНП «Новосанжарська  ЦРЛ» на  2019  рік  зумовлена:

необхідністю  поліпшення  якості  надання  медичної  допомоги  населенню Новосанжарського  району;  поліпшення  матеріально-технічної  бази;  підвищення престижу  праці  медичних  працівників  та  покращення  їх  соціального  і економічного  становища;  забезпечення  надання  планової  та  ургентної висококваліфікованої лікувально  -  діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню району.

КНП «Новосанжарська ЦРЛ  має  поліклінічні  та  стаціонарні  підрозділи.  За  даними  звіту  за  2018 рік   амбулаторно-поліклінічними підрозділами проведено  166838  відвідувань. Стаціонарна  допомога  надається  на  120  ліжках.  За 2018 рік проліковано  4636  осіб,  проведено  734  оперативні втручаня.

За  останні  роки  покращилось  матеріально  –  технічне  та  медикаментозне забезпечення.  Однак  залишається   ряд  проблем,  а  саме:  зберігається  ріст смертності на фоні зниження народжуваності, що в цілому погіршує демографічні показники  та  зменшує  природний  приріст  населення;  зберігається  ріст поширеності  хронічних  неінфекційних  захворювань  за  рахунок  хвороб  системи кровообігу,  а  саме  артеріальної  гіпертензії,  ішемічної  хвороби  серця, цереброваскулярних  хвороб,  злоякісних  новоутворень,  хвороб  ендокринної системи та шлунково  –  кишкового  тракту.

Зберігається тенденція до погіршення стану  здоров’я  серед  молоді,  росту  соціально  небезпечних  хвороб ,  у  тому  числі туберкульозу,  ВІЛ/СНІДу. Зниження престижу професії приводить до збільшення навантаження  на  лікарів,  що  погіршує  якість  та  своєчасність  надання  медичної допомоги. Щорічно  галузь  охорони  здоров’я  недофінансовується  до  потреби.  Не  є виключенням  і  наш  заклад.  Основною  проблемою,  на  яку  буде  спрямована Програма  –  проблема  фінансового  характеру   –  нестача  коштів  на  оплату поточних  та  капітальних  видатків.  Дефіцит  фінансового  ресурсу  унеможливить подальшу  роботу  КНП «Новосанжарська ЦРЛ»,  в  тому числі  :  утримання  кваліфікованогоперсоналу,  забезпечення  виплати  заробітної  плати  в  повному  обсязі,  проведення закупівлі  матеріалів,  медикаментів  та  продуктів  для  харчування  стаціонарних хворих, покращення матеріально -  технічної бази тощо.

З 1 квітня 2019 року Постановою Кабінету Міністрів України впроваджено пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування  населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в Полтавській області, відповідно до пункту 3 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

За  Договором з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій обсяги фінансування лікарні зменшені порівняно з обсягами державної медичної субвенції.  Відповідно до п.17 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. №131 «Деякі питання здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області» – пілотний проект проводиться на умовах співфінансування з місцевих бюджетів, за рахунок яких здійснюється оплата вартості комунальних послуг та енергоносіїв учасників пілотного проекту, а також фінансування місцевих програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, в тому числі здійснення видатків, які не забезпечені надходженнями за договорами з НСЗУ.

Отже,  без  належної  фінансової  підтримки місцевих бюджетів, функціонування  підприємства буде неможливим. Беручи  до  уваги  необхідність  надання  вчасної  та   якісної  медичної допомоги,  виникає  вкрай  необхідна  потреба  у  наданні КНП «Новосанжарська ЦРЛ» додаткової фінансової підтримки з місцевого бюджету.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а також забезпечення розвитку та стабільної роботи відповідно до функціональних призначень щодо надання населенню належних медичних послуг. Значну увагу приділятиметься механізмам залучення кваліфікованих кадрів у медичну галузь, забезпеченню належного рівня оплати їхньої праці, стимулюванню освоєння ними сучасних лікувальних методів та технологій для надання якісної медичної допомоги, підвищенню контролю за якістю надання медичних послуг громадянам.

 

ІІІ. Напрями та завдання Програми

Програмою визначено такі основні завдання:

- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги;

- удосконалення лікувального процесу;

- створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у медичному підприємстві;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;

- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

IV. Очікувані результати

Виконання заходів Програми сприятиме:

-  забезпеченню  вчасного  та  безперебійного  медичного  обслуговування населення;

-  покращенню  якості  та  ефективності    надання  лікувально  -профілактичної допомоги;

-  зниженню рівня захворюваності  та смертності населення;

-  покращенню матеріально-технічної бази підприємства;

-  підвищенню  укомплектованості  закладу  кваліфікованими  медичними

кадрами;

-  забезпеченню  своєчасності  розрахунків  та  недопущення  виникнення

заборгованості підприємства.

V. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів районного бюджету та коштів бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми. Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2019 рік наведені в додатку №1 . Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

VI. Координація та контроль за виконанням Програми

 Організацію та координацію виконання заходів Програми здійснює КНП «Новосанжарська центральна районна лікарня» спільно з районною державною адміністрацією, а контроль за виконанням Програми – постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молодіжної політики, спорту, туризму, сім’ї та дитинства.

 

Напишіть відгук

Обов'язкові поля позначено * зірочкою .