офіційний web-сайт КНП "Новосанжарська ЦЛ" Полтавської області

Статут

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО

ПІДПРИЄМСТВА

НОВОСАНЖАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(ідентифікаційний код 01999425)

  (нова редакція)

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НОВОСАНЖАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ” (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

1.2. Підприємство створене відповідно до рішення двадцять шостої сесії Новосанжарської районної ради сьомого скликання від 02 серпня 2018 року «Про реорганізацію комунальної установи Новосанжарська центральна районна лікарня шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство «Новосанжарська центральна районна лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області» відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи охорони здоров’я» від 06.04.2017 № 2002-VIII, «Основи законодавства України про охорону здоров’я» шляхом перетворення Комунальної установи Новосанжарська центральна районна лікарня у Комунальне некомерційне підприємство «Новосанжарська центральна районна лікарня Новосанжарської районної ради Полтавської області».

Майно Пiдприємства є спільною власнiстю територiальної громади сіл, селища Новосанжарського району Полтавської області в особі Новосанжарської районної ради Полтавської області.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунальної установи Новосанжарська центральна районна лікарня.

1.3. Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району Полтавської області, що перебуває в управлінні Новосанжарської районної ради.

1.4. Засновником та Органом управління майном Підприємства є НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА РАДА (код ЄДРПОУ 21046325) (надалі – Засновник). Юридична адреса Засновника: 39300, Полтавська область, Новосанжарський район, смт Нові Санжари, вул. Центральна, 23.

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників Підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, наказами Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації, рішеннями Засновника, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НОВОСАНЖАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”.

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП “Новосанжарська ЦРЛ”.

2.2. Юридична адреса Підприємства: 39300, Полтавська область, Новосанжарський район, смт Нові Санжари, вул. Шевченка, 51/49.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

створення разом з Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

проведення медичних оглядів, в тому числі обов'язкових попередніх і періодичних медичних оглядів, оглядів на стан сп’яніння, психіатричних оглядів, медичних оглядів з метою отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи, медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів;

придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

здійснення заходів по профілактиці, ранньому виявленню та лікуванню інфекційних, венеричних захворювань та ВІЛ/СНІД інфекції;

вжиття заходів профілактики і лікування карантинних захворювань та інших хвороб, небезпечних для оточуючих;

проведення аналізу показників стану здоров’я населення, розробка та забезпечення здійснення заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення району, пропагування здорового способу життя;

формування заявок на закупівлю медичного обладнання, лікарських засобів, спеціальних санітарних транспортних засобів, організація відповідно до законодавства проведення таких закупівель;

надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

організація та проведення роботи зі зверненнями громадян і юридичних осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

збір, обробка, зберігання та захист персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів;

організація та проведення тренінгів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, семінарів тощо;

навчально-методична, науково-дослідницька робота;

провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району Полтавської області, на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником.

4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, самостійно організовує надання послуг (виконання робіт) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах Державної казначейської служби України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.

4.9. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.10. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.11. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.12. Підприємство є неприбутковою організацією. Отримані Підприємством доходи використовуються ним виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району Полтавської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Засновника, крім майна, вартість якого обумовлена Положенням про порядок та умови списання майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району, затвердженого рішенням дев’ятнадцятої сесії Новосанжарської районної ради шостого скликання від 12 березня 2013 р. із змінами.

Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам), крім випадків, передбачених законом. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Майно спільної власності територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району Полтавської області, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. Кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.4. Цільові кошти;

5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.6. Кредити банків;

5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України;

5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особами відповідно до законодавства України та локальних нормативних актів Засновника.

5.7. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

5.9. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями лише коштами, що є в його розпорядженні, згідно із законодавством. У разі недостатності зазначених коштів Засновник несе повну субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями Підприємства в установленому законодавством порядку.

5.10. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

5.11. Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від здійснення некомерційної діяльності, визначається фінансовим планом, який затверджується Засновником до 01 вересня року, що передує плановому.

5.12. Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком закріпленого за Підприємством майна здійснює Засновник.

5.13. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами та органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству відповідно до закону.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

6.1.4 Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.

6.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України за погодженням із Засновником.

6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Засновника, прийнятими в межах його повноважень, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.2.2. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я.

6.2.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.4. Здійснювати заходи з вдосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

6.2.5. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.2.6. Здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї роботи, придбавати матеріальні ресурси у суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до законодавства.

6.2.7. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та згідно із законодавством.

6.2.8. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.9. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.2.10. Додержуватися фінансової дисципліни.

6.2.11. Проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством.

6.2.12. Надавати Засновнику інформацію щодо діяльності Підприємства.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснює Новосанжарська районна рада (Засновник).

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Головний лікар, який призначається на посаду і звільняється з посади рішенням Засновника відповідно до законодавства.

Головний лікар призначається на посаду Засновником на конкурсній основі шляхом укладання з ним контракту на строк від трьох до п’яти років. Порядок проведення конкурсу, порядок укладання контракту з керівником закладу охорони здоров’я, а також типова форма такого контракту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Керівником Підприємства може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму визначаються контрактом.

Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення Засновником) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

7.3. Засновник:

7.3.1. Відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав Власника майна, переданого Підприємству, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням ним у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення соціальних та інших потреб.

7.3.2. Призначає на посаду та звільняє з посади Головного лікаря, укладає і розриває контракт з Головним лікарем, здійснює контроль за додержанням вимог контракту.

7.3.3. Організовує і проводить конкурс на зайняття посади керівника Підприємства.

7.3.4. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням цього Статуту.

7.3.5. Здійснює контроль за ефективністю використання та збереженням майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району Полтавської області та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

7.3.6. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконанняу встановленому порядку.

7.3.7. Визначає головні напрями діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про їх виконання.

7.3.8. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів.

7.3.9. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.3.10. Надає згоду на оренду, передачу та списання майна Підприємства.

7.3.11. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (далі – Філії). Такі Філії діють відповідно до Положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом Головного лікаря Підприємства.

7.3.12. Погоджує структуру, штатну чисельність та штатний розпис Підприємства.

7.3.13. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

7.3.14. Засновник затверджує перелік та вартість платних послуг, що надаються Підприємством.

7.4. Засновник не має права втручатися в оперативну діяльність керівника Підприємства.

7.5. Головний лікар Підприємства:

7.5.1. Безпосередньо підпорядковується Засновнику та несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені цим Статутом.

7.5.2. Під час реалізації своїх прав і виконання обов’язків повинен діяти в інтересах Підприємства.

7.5.3. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності, делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.5.4. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.5.5. Організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу роботу Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності.

7.5.6. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.5.7. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.5.8. У межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки та доручення, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.5.9. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.5.10. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.5.11. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.5.12. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.5.13. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.14. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства та розподіляє обов’язки між ними. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.5.15. Установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

7.5.16. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства.

7.5.17. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.5.18. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.5.19. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Головного лікаря Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.5.20. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства за поданням керівників цих підрозділів, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.5.21. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м, відбувається за рішенням Головного лікаря Підприємства без попереднього погодження із Засновником в порядку, визначеному законодавством та актами Засновника.

7.5.22. Затверджує за погодженням із Засновником структуру, штатну чисельність та штатний розпис Підприємства.

7.5.23. Звітує про діяльність Підприємства перед Засновником, готує на запити Засновника відповідні інформації та документи.

7.5.24. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Головного лікаря Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Головним лікарем Підприємства.

7.6. Місцевий (районний) орган виконавчої влади укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів відповідного бюджету.

7.7. Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.8. У разі відсутності Головного лікаря Підприємства (хвороба, навчання, відрядження, перебування у відпустці тощо) або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки керівника Підприємства виконує заступник Головного лікаря з медичної частини чи інша особа згідно з функціональними (посадовими ) обов’язками. На час виконання обов’язків Головного лікаря вищезазначена посадова особа наділяється усіма правами, передбаченими цим Статутом для Головного лікаря, та несе відповідальність за прийняті ним рішення.

7.9. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності закладу за рішенням Засновника на Підприємстві утворюється Спостережна рада як наглядовий орган за діяльністю Підприємства з обов’язковим залученням представників громадськості (за їхньою згодою).

Про свій намір утворити Спостережну раду при закладі охорони здоров’я Засновник повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та письмово Головного лікаря Підприємства.

Спостережна рада утворюється Засновником у кількості не більш як 15 осіб.

Спостережна рада Підприємства складається з:

одного представника Засновника Підприємства;

представників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої державної адміністрації – від однієї до чотирьох осіб;

депутатів районної ради (за згодою) – від однієї до двох осіб;

представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я (за згодою) – від однієї до восьми осіб (по одному представнику).

Строк повноважень Спостережної ради – три роки.

Метою діяльності Спостережної ради є сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

Порядок утворення, права, обов’язки Спостережної ради і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

7.10. На Підприємстві з метою покращення якості та доступності медичних послуг населенню, сприяння ефективному управлінню та поліпшенню матеріально-технічної бази Підприємства може бути створена Опікунська рада.

Опікунська рада є громадським консультативно-дорадчим органом, створеним з метою забезпечення права громадян на участь в управлінні та здійсненні громадського нагляду в сфері охорони здоров’я.

До складу Опікунської ради (за їхньою згодою) можуть включатися представники Підприємства, Засновника, громадських організацій та об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, благодійники, представники релігійних організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші.

Склад Опікунської ради встановлюється у кількості не більше 15 осіб.

Рішення про створення Опікунської ради та Положення про неї затверджуються наказом Головного лікаря Підприємства відповідно до Примірного положення про опікунську раду при закладі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України.

Рішення Опікунської ради мають рекомендаційний характер. Члени Опікунської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах без відриву від своєї основної роботи чи заняття. Строк повноважень Опікунської ради – 3 роки. Опікунська рада не є юридичною особою.

Мета та завдання Опікунської ради, регламент її роботи, права та обов’язки членів Опікунської ради, порядок прийняття нею рішень та інші питання діяльності ради регулюються Положенням про Опікунську раду Підприємства.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Головним лікарем Підприємства.

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджує Головний лікар Підприємства.

8.3. Штатну чисельність Підприємства Головний лікар визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, затвердженого Засновником в установленому законодавством та цим Статутом порядку, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну та Опікунську (при умові її створення) ради, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Головний лікар Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Головному лікарю Підприємства, а від імені трудового колективу – профспілковим організаціям, які діють відповідно до своїх статутів, а в разі їх відсутності – уповноваженим, які обираються на загальних зборах трудового колективу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Розмір заробітної плати працівника Підприємства за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, яка є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Головного лікаря Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових (робочих) інструкцій згідно з законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається законодавством України.

10.2. Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.

10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та встановленого законодавством порядку.

10.4. Засновник має право здiйснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я та законодавству України.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, за рішенням суду.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу районного бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

 

 

Голова Новосанжарської районної ради                                    Г.І. Супрун

 

Напишіть відгук

Обов'язкові поля позначено * зірочкою .